program dydaktyczny

Program dydaktyczny w żłobku

W naszym żłobku zapewniamy dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji. W programie szczególnie uwzględniamy rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny. Edukacja odbywa się poprzez zabawę, dostosowaną do wieku i możliwości dziecka.

W pracy dydaktycznej wykorzystujemy:

– Metodę Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne
– Metodę – Wychowanie bez porażek – T. Gordon
– Pedagogikę Zabawy
– Elementy Integracji Sensorycznej
– Muzykoterapia i Bajkoterapia

W czasie zajęć wykorzystujemy także:

– ogólnorozwojowe zabawy ruchowe
– zabawy logopedyczne
– zabawy plastyczne
– zabawy inspirowane koncepcją Wygotskiego i Montessori